Thời lượng: 20 tiết

Nội dung: Môn Tin học là môn học tự chọn (không bắt buộc) với các nội dung chủ yếu sau :

- Làm quen với việc sử dụng máy vi tính.

- Sử dụng phần mềm trò chơi mang tính giáo dục.

- Khai thác phần mềm hỗ trợ việc dạy học những môn khác nhau.

- Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản.

Mục tiệu:

- Về kiến thức biết những ứng dụng đa dạng của tin học trong các lĩnh vực xã hội.

- Hiểu sự cần thiết phải có những kiến thức cơ bản trong tin học

- Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và giải trí.

- Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong hoặc động đời sống.

- Giúp người học hiểu được tin học chỉ là công cụ hỗ trợ trong công việc, học tập, giải trí cần tránh xa những cám dỗ khi sử dụng máy tính.