Các khóa học của GV Khoa Công nghệ thông tin

- Thời lượng: 3 tín chỉ, dành cho sinh viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp kỹ nghệ phần mềm cho phép mô hình hóa hệ thống như một sự tương tác giữa các đối tượng trong đó. Môn học giới thiệu các khái niệm về mô hình hóa hướng đối tượng; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và các biểu đồ của nó để biểu diễn các khung nhìn khác nhau của hệ thống; giới thiệu phương pháp, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, đặc biệt là thông qua việc mô hình hóa hệ thống với UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hóa Rational Rose hoặc công cụ tương đương.

- Mục tiêu của môn học:

+ Sinh viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về mô hình hóa hướng đối tượng. 

+ Sinh viên đạt được những kỹ năng phân tích và thiết hế hệ thống hướng đối tượng để có thể vận dụng vào thiết kế các hệ thống ứng dụng trong thực tế. 

+ Sinh viên hiểu và nắm được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và vận dụng thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua việc xây dựng được các biểu đồ UML. 

+ SV sử dụng được công cụ Rational Rose hoặc công cụ tương đương để mô hình hóa hệ thống theo hướng đối tượng.

Môn học có thời lượng 30 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: giáo viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò giáo viên), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò sinh viên).

- Số tín chỉ: 03 (45 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

Môn học có thời lượng 30 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: giáo viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò giáo viên), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò sinh viên).

- Thời lượng: 2 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp kỹ nghệ phần mềm cho phép mô hình hóa hệ thống như một sự tương tác giữa các đối tượng trong đó. Môn học giới thiệu các khái niệm về mô hình hóa hướng đối tượng; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và các biểu đồ của nó để biểu diễn các khung nhìn khác nhau của hệ thống; giới thiệu phương pháp, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, đặc biệt là thông qua việc mô hình hóa hệ thống với UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hóa Rational Rose.

- Mục tiêu của môn học:

+ Sinh viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về mô hình hóa hướng đối tượng. 

+ Sinh viên đạt được những kỹ năng phân tích và thiết hế hệ thống hướng đối tượng để có thể vận dụng vào thiết kế các hệ thống ứng dụng trong thực tế. 

+ Sinh viên hiểu và nắm được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và vận dụng thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua việc xây dựng được các biểu đồ UML. 

+ SV sử dụng được công cụ Rational Rose để mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng.

Môn học có thời lượng 15 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: sinh viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò người dạy), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò người học).

- Số tín chỉ: 03 (45 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Số tín chỉ: 02 (30 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Thời lượng: 3 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trình bày các phương pháp luận cũng như là các công cụ để tiến hành phân tích và thiết kế (PTTK) một hệ thống thông tin (HTTT), cụ thể là các phương pháp PTTK kinh điển (hướng cấu trúc). Học phần đặc biệt chú trọng đến HTTT quản lý và giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT). Đối với thành phần dữ liệu, do đã được học trong học phần Cơ sở dữ liệu nên học phần này không đi sâu vào các vấn đề liên quan đến lý thuyết CSDL. Các vấn đề đặt ra cho công việc phân tích thiết kế thành phần xử lý được trình bày đầy đủ.

- Mục tiêu:

  • Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý.
  • Có kiến thức về phư­ơng pháp phân tích một hệ thống thông tin, đặc biệt là phương pháp hướng cấu trúc và có thể áp dụng để giải quyết các bài toán trong thực tế.

- Số tín chỉ: 03

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Thời lượng: 2 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp kỹ nghệ phần mềm cho phép mô hình hóa hệ thống như một sự tương tác giữa các đối tượng trong đó. Môn học giới thiệu các khái niệm về mô hình hóa hướng đối tượng; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và các biểu đồ của nó để biểu diễn các khung nhìn khác nhau của hệ thống; giới thiệu phương pháp, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, đặc biệt là thông qua việc mô hình hóa hệ thống với UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hóa Rational Rose.

- Mục tiêu của môn học:

+ Sinh viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về mô hình hóa hướng đối tượng. 

+ Sinh viên đạt được những kỹ năng phân tích và thiết hế hệ thống hướng đối tượng để có thể vận dụng vào thiết kế các hệ thống ứng dụng trong thực tế. 

+ Sinh viên hiểu và nắm được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và vận dụng thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua việc xây dựng được các biểu đồ UML. 

+ SV sử dụng được công cụ Rational Rose để mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng.

- Thời lượng: 3 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trình bày các phương pháp luận cũng như là các công cụ để tiến hành phân tích và thiết kế (PTTK) một hệ thống thông tin (HTTT), cụ thể là các phương pháp PTTK kinh điển (hướng cấu trúc). Học phần đặc biệt chú trọng đến HTTT quản lý và giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT). Đối với thành phần dữ liệu, do đã được học trong học phần Cơ sở dữ liệu nên học phần này không đi sâu vào các vấn đề liên quan đến lý thuyết CSDL. Các vấn đề đặt ra cho công việc phân tích thiết kế thành phần xử lý được trình bày đầy đủ.

- Mục tiêu:

  • Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý.
  • Có kiến thức về phư­ơng pháp phân tích một hệ thống thông tin, đặc biệt là phương pháp hướng cấu trúc và có thể áp dụng để giải quyết các bài toán trong thực tế.

Học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 2

Họ tên giảng viên: Trần Thị Diệu Hiền

Khoa/tổ quản lý học phần: Khoa Công nghệ thông tin

Học phần trang bị cho người học cách thức quan sát để khảo sát một bài toán thực tế theo tư duy hướng đối tượng. Thao tác trên phần mềm Rational Rose để thiết kế các thành phần trong nội dung bài toán; mô hình hóa các đối tượng và những tương tác giữa chúng với nhau hình thành nên mối liên hệ của hệ thống; xây dựng các biểu đồ trạng thái và biểu đồ hoạt động nhằm mục đích làm rõ hoạt động của các đối tượng trong hệ thống. Đồng thời phần mềm Rational Rose còn hỗ trợ phát sinh mã trình đến một ngôn ngữ hướng đối tượng để lập trình.

Khóa tập huấn cung cấp các nội dung: khái niệm về bản đồ tư duy, mục đích của bản đồ tư duy trong giáo dục, ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học, tạo và sử dụng bản đồ tư duy trên giấy và trên máy tính.

Mục tiêu khóa học: Học viên hiểu và sử dụng một cách hợp lý bản đồ tư duy trên giấy và trên máy tính, từ đó áp dụng phù hợp trong việc học tập và nghiên cứu.

Môn: Tin Căn Bản (BB). 

Số tín chỉ: 3

Giảng viên: Trần Thị Diệu Hiền

Khoa: Công nghệ thông tin

Mô tả vắn tắt:

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về CNTT và truyền thông; biết khai thác và sử dụng máy tính, sử dụng và khai thác tài liệu từ Internet; biết sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng để vận dụng trong quá trình học ở trường cũng như ra ngoài xã hội; biết soạn giáo án điện tử đối với ngành sư phạm và biết trình chiếu các báo cáo khoa học đối với ngành ngoài sư phạm.

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức cơ bản về thiết bị mạng; Quản trị hệ thống mạng; Sử dụng thành thạo được các thiết bị mạng như Router;Switch; Nghiên cứu định tuyến Static Route; RIP; OSPF; EIGRP; VLAN; VTP; Các vấn đề về bảo mật mạng.

Nội dung sinh viên được học: Tổng quan về quản trị mạng lưới; Các thiết bị mạng ;Các lệnh Router; Định tuyến Static Route; Định tuyến RIP; Định tuyến OSPF; Định tuyến EIGRP; VLAN, VTP; STANDARD ACCESS-LIST; EXTENDED ACCESS-LIST; NAT OVERLOAD