Các khóa học của GV Khoa Kinh tế

Môn học sẽ giới thiệu một cách khái quát những vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ. Đặc biệt đi vào nghiên cứu những vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, tiền tệ và thị trường tài chính. Đồng thời, qua đó có thể nắm được những vấn đề liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước, chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, liên quan đến huy động vốn và cho vay hay những vấn đề liên quan đến lạm phát và thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán.

-         Mục tiêu về kiến thức: Giúp cho học viên hiểu và nhận thức được những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế (kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh…)

-         Mục tiêu về kỹ năng: Môn học này giúp sinh viên tiếp cận được nhanh chóng những thông tin trong nền kinh tế từ đó nâng cao kỹ năng tiếp cận thông tin và kỹ năng tư duy.

-         Các mục tiêu khác: Môn học này sẽ giúp sinh viên rèn luyện được tính chủ động và ý thức trong việc học tập.

Số tín chỉ: 3 

Học phần tiên quyết: kinh tế vi mô, vĩ mô, lý thuyết tài chính tiền tề, nguyên lý kế toán

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và khả năng tư duy về thực tiễn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Học phần tài chính doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau:

  • Bản chất và nội dung của tài chính doanh nghiệp.
  • Phân tích ra quyết định đầu tư vào tài sản tài chính của doanh nghiệp.
  • Phương pháp đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn.
  • Kiến thức về chi phí sử dụng vốn, một số chỉ số tài chính trong doanh nghiệp.

  1. Điều kiện tiên quyết: học sau các môn: Nguyên lý kế toán
  2. Mục tiêu của học phần: Môn học cung cấp cho người học phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
  3. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Cung cấp hệ thống các chỉ tiêu phân tích và phương pháp tính toán, phân tích các chỉ tiêu này để phục vụ cho việc đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  4. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự các buổi giảng trên lớp đầy đủ.

-         Tham khảo các tài liệu liên quan theo từng chủ đề, có ghi chép tóm tắt và chuẩn bị các ý kiến để bổ sung vào bài giảng sau khi đã được sự thống nhất của giảng viên.

-         Làm đầy đủ các bài tập.

1. Tên học phần: nguyên lý kế toán.

2. Tổng số chứng chỉ: 3 tín chỉ.

3. Mục tiêu môn học:

 - Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, nền tảng về nguyên lý kế toán làm cơ sở cho sinh viên học các môn kế toán chuyên ngành và vận dụng vào công việc kế toán khi ra trường

- Trang bị cho học sinh nắm các phương pháp kế toán. 

4. Nội dung môn học:

Học phần Nguyên lý kế toán  trang bị cho sinh viên nắm được bản chất của kế toán, đối tượng kế toán.

-  Nắm vững các phương pháp kế toán để vận dụng cụ thể vào công tác kế toán của đơn vị kế toán. Các hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp hiện nay.

1. Tóm tắt: 

Thực chất của kế toán quản trị là dùng kế toán để quản lý kinh tế. Mà muốn quản lý kinh tế tốt thì kế toán phải quản lý được chi phí, lập được kế hoạch ngân sách và xác định được điểm hoà vốn. Khi đó sẽ có ý thức hạ thấp chi phí, tăng được lợi nhuận.

Học phần này cung cấp các kiến thức các kiến thức nghiệp vụ cần thiết để thu thập, xử lý, thể hiện, các thông tin, chứng từ phục vụ cho việc tổ chức, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định quản trị kế toán. Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch trong các hoạt động kế toán tương lai. 

2. Mục tiêu:

- Kiến thức: Môn học cung cấp cho người học sự hiểu biết về hệ thống thông tin kế toán dùng cho quản lý trong việc ra quyết định, hoạch định.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch trong các hoạt động kế toán tương lai, tư vấn đắc lực cho nhà quản trị trong việc quản lý nội bộ doanh nghiệp.

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Tích cực, cần cù, trung thực, sáng tạo.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp.

- Chiều hướng phát triển: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp, CEO.

3. Thời lượng: 3 tín chỉ (45 tiết)

4. Đối tượng: Sinh viên năm 3, chuyên ngành Kế toán