Các khóa học của GV Khoa Lý luận Chính trị

Thời lượng: 3 TC

Gồm: 6 chương

Đối tượng: Sinh viên CĐ, ĐH

2 tín chỉ-30 tiết

Phần mở đầu và 7 chương

Dành cho SV các hệ đại học, cao đẳng