Các khóa học của GV Khoa Lý-Hóa-Sinh

Thoi luong: 2 tin chi.

Noi dung: 

 Sinh viên nắm được những kiến thức về:

- Đo lường và đơn vị đo.

- Đối tượng vật lý, tính chất vật lý và đại lượng vật lý.

- Chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn.

- Chuyển động, hệ qui chiếu và hệ tọa độ.

- Vận tốc và gia tốc.

- Một số chuyển động đơn giản.

Thoi luong 30 tiet

Noi dung gom cac chuong

Chuong 1. Mo thuc vat

Chuong 2. co quan sinh duong cua thuc vat hat kin

Chuong 3. co quan sinh san cua thuc vat hat kin

Chuong 4. Phan loai thuc vat

Chuong 5. Sinh thai thuc vat

Mở đầu

Chương 1. Bộ máy quang hợp

Chương 2. Pha sáng quang hợp.

Chương 3. Pha tối quang hợp

Chương 4. Sinh thái quang hợp.

Chương 5. Quang hợp với năng suất.