Các khóa học của GV xây dựng trong các đợt tập huấn sử dụng E-Learning của nhà trường.