Các khóa học/môn học của giáo viên khoa Nghệ thuật

Lịch sử MT thế giới

Mục tiêu học phần:

Chương I

Chương II

Lịch sử MT thế giới

Mục tiêu học phần:

Chương I

Chương II

Cắt dán giấy

Mục tiêu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nội dung chính:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Học phần Tổ chức hoạt động âm nhạc cung cấp học viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm của từng đối tượng trẻ. Qua học phần này, học viên có thể soạn giáo án và thực hành dạy một tiết âm nhạc hoàn chỉnh.

Học phần gồm 2 chương:

Chương I: Lý thuyết chung

Chương II: Thực hành soạn và tập giảng.

Thanh nhạc gồm 2 phần

Phần 1: Lý thuyết

Phần 2: Thực hành

Thanh nhạc gồm 2 phần

Phần 1: Lý thuyết

Phần 2: Thực hành

học phần gồm 2 ĐVHT

sv nắm được pp VTM

thể hiện được các bài tập đưa ra

NOI DUNG: 2 PHAN 

GOM 3 CHUONG

3DVHT ,DANH CHO CD,DH

- Hoc phan nay 3 TC

Bao gom 2 chuong: 

Chuong 1: ve tranh

Chuong 2: tap nan tao dang

Cung cấp cho sinh viên những  kiến thức cơ bản, nền tảng của phân môn lí thuyết âm nhạc để sinh viên hiểu được các qui ước kí hiệu, thuật ngữ âm nhạc làm cơ sở cho việc học tập các phân môn khác thuộc bộ môn âm nhạc.

- Trên cơ sở lí thuyết đã được trang bị, SV thực hành các bài tập ở cuối mỗi bài, mỗi chương, các bài tập trong ngân hàng đề thi để tăng cường kĩ năng thực hành âm nhạc

HP Này gồm 5 chương

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG (2 TIẾT)

CHƯƠNG II: NHỮNG NHÂN TỐ TẠO NÊN ÂM NHẠC

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG TÁC PHẨM ÂM NHẠC.

môn học này có 30 tiết

nội dung gồm 3 chương

mục tiêu : ....