Các khóa học của GV Khoa Toán

Thời lượng: 2TC

Nội dung vắn tăt: Học phần trình bày lịch sử  hình thành bộ môn hình học phi Euclid, các định lý của hình học phi Euclid. Nội dung chia làm hai chương, chương 1: hình học Lobachevsky trên mặt phẳng, chương 2: không gian Euclid, giả Euclid, không gian Lobachevsky. 

Thời lượng: 3 TC

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ bản về xác suất: biến cố, xác suất của biến cố, các tính chất của xác suất; đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên liên tục; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: kỳ vọng, phương sai; các loại phân phối cơ bản: phân phối nhị thức, Poisson, chuẩn...; vectơ ngẫu nhiên và phân phối của vectơ ngẫu nhiên; lý thuyết ước lượng và kiểm định giả thiết