Các khóa học của GV Khoa Tiểu học-Mầm non

Học phần “Lí luận và phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1” là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, trình độ Đại học và Cao đẳng. Với mục đích trang bị cho người học những tri thức cơ bản và hệ thống về đại cương phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, đồng thời bước đầu hình thành năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục trong môn Toán ở tiểu học. Học phần được thiết kế gồm 5 chủ đề.

+ Chủ đề 1 – Định hướng quá trình dạy học Toán ở tiểu học – giải quyết một số nội dung lí luận cơ bản của phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học.

+ Chủ đề 2 – Chương trình và sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học – phân tích một số vấn đề về chương trình và sách giáo khoa môn Toán sử dụng ở tiểu học như quan điểm xây dựng chương trình, cấu trúc nội dung môn Toán, nội dung chương trình môn Toán, giới thiệu về chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán, phân tích hình thức và nội dung của SGK Toán tiểu học .

+ Chủ đề 3 – Những phương pháp và hình thức tổ chức môn Toán ở tiểu học – trình bày khái quát các phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống trong môn Toán ở tiểu học, các hình thức tổ chức dạy học và giáo dục trong môn Toán ở tiểu học.

+ Chủ đề 4 – Một số hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học – trình bày một số hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học và các phương pháp thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học hiện nay.

+ Chủ đề 5 – Chuẩn bị tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học – đề cập đến một số nhiệm vụ cần thực hiện để tổ chức dạy học Toán có hiệu quả.

Học phần PPDH TV1 gồm 3 tín chỉ.

Học phần cung cấp một số nội dung khái quát về bộ môn PPDH TV ở tiểu học, hướng dẫn  thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập của các phân môn Học vần, Tập viết, Luyện từ và câu.

MỤC TIÊU:

- Nắm được các phương pháp giải toán nâng cao ở Tiểu học, từ đó sẽ linh hoạt hơn trong việc giúp HS tiểu học lựa chọn phương pháp phù hợp khi giải các dạng bài toán khó  nhằm đem lại hiểu quả trong việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở Tiểu học nói riêng .

- Có kỹ năng giúp HS tiểu học nhận dạng các bài toán

- Có kỹ năng giúp HS tiểu học lựa chọn các phương pháp thích hợp để giải toán nâng cao.

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN         

1.1. Tên học phần: Thủ công – Kỹ thuật và Phương pháp dạy học

1.2. Mã học phần:

 1.3. Tổng số tín chỉ: 4

1.4. Loại học phần (bắt buộc/ tùy chọn): bắt buộc

1.5. Học kỳ giảng dạy: 5

1.6. Học phần tiên quyết: không

1.7. Học phần song hành (nếu có): không

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

2.1. Họ và tên giảng viên:  Nguyễn Thị Thúy Loan

2.2. Đơn vị: Tổ bộ môn Tiểu học

2.4. Email: xthuyloan@gmail.com

Học phần "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3"

Thời gian học tập: 15 tiết.

Mục tiêu học phần: nhằm mục đích giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình các môn học ở tiểu học. Có kĩ năng phân tích nội dung chương trình và sách giáo khoa các môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Đạo đức. 

Nội dung cơ bản: Học phần gồm 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Quan điểm xây dựng chương trình các môn học ở tiểu học

Chủ đề 2: Cấu trúc nội dung các môn học ở tiểu học

Chủ đề 3: Nội dung sách giáo khoa các môn học ở tiểu học