Các khóa học của GV Khoa Tiểu học-Mầm non

Học phần PPDH TV1 gồm 3 tín chỉ.

Học phần cung cấp một số nội dung khái quát về bộ môn PPDH TV ở tiểu học, hướng dẫn  thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập của các phân môn Học vần, Tập viết, Luyện từ và câu.

MỤC TIÊU:

- Nắm được các phương pháp giải toán nâng cao ở Tiểu học, từ đó sẽ linh hoạt hơn trong việc giúp HS tiểu học lựa chọn phương pháp phù hợp khi giải các dạng bài toán khó  nhằm đem lại hiểu quả trong việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở Tiểu học nói riêng .

- Có kỹ năng giúp HS tiểu học nhận dạng các bài toán

- Có kỹ năng giúp HS tiểu học lựa chọn các phương pháp thích hợp để giải toán nâng cao.

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN         

1.1. Tên học phần: Thủ công – Kỹ thuật và Phương pháp dạy học

1.2. Mã học phần:

 1.3. Tổng số tín chỉ: 4

1.4. Loại học phần (bắt buộc/ tùy chọn): bắt buộc

1.5. Học kỳ giảng dạy: 5

1.6. Học phần tiên quyết: không

1.7. Học phần song hành (nếu có): không

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

2.1. Họ và tên giảng viên:  Nguyễn Thị Thúy Loan

2.2. Đơn vị: Tổ bộ môn Tiểu học

2.4. Email: xthuyloan@gmail.com

Học phần "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3"

Thời gian học tập: 15 tiết.

Mục tiêu học phần: nhằm mục đích giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình các môn học ở tiểu học. Có kĩ năng phân tích nội dung chương trình và sách giáo khoa các môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Đạo đức. 

Nội dung cơ bản: Học phần gồm 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Quan điểm xây dựng chương trình các môn học ở tiểu học

Chủ đề 2: Cấu trúc nội dung các môn học ở tiểu học

Chủ đề 3: Nội dung sách giáo khoa các môn học ở tiểu học