Tin tức chung

Trường Đại học Quảng Nam hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục

 
 
Picture of Quản trị Admin
Trường Đại học Quảng Nam hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục
by Quản trị Admin - Monday, 20 January 2014, 10:27 PM
 

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng (đánh giá ngoài); Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và TCCN; Trường Đại học Quảng Nam đã tiến hành hoạt động tự đánh giá, bao gồm thành lập hội đồng tự đánh giá, tổ công tác, tập huấn, xây dựng bộ công cụ đánh giá (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí), lập kế hoạch tự đánh giá...

Vui lòng xem chi tiết Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Quảng Nam tại đây.

Tin từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng