+ Mục tiêu của khóa học: Cung cấp những kiến thức cơ bản của tin học 12 về Một số khái niệm cơ bản. Hiểu được những khái niệm cơ bản của chương này. Trên cơ sở đó, học sinh biết vận dụng vào trong làm bài tập tự luận cũng như trắc nghiệm

+ Nội dung tóm tắt : Nội dung của bài học sẽ giúp các em biết được các vấn đề thường phải giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có CSDL, vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống