Môn học thời lượng: 15 tiết.

Nội dung chính bao gồm:  Khóa học này trình bày nội dung chương 5 học nguyên tố mới Hiđro, Nước các tính chất, lợi ích của nó mang lại cho chúng ta.

Mục tiêu của khóa học: 

+ Giúp các em tìm hiểu về những tính chất và ứng dụng Hiđrô và Nước trong đời sống.

+ Giúp các tìm hiểu sâu hơn về phản ứng oxi hóa - khử. Thế nào là chất khử, chất oxi hóa, điều chế trong công nghiệp và phòng thí nghiệm thế nào.

+ Các em sẽ ứng dụng được  nguyên tố đã học trong đời sống và sản xuất.