Môn học có thời lượng 15 tiết.

- Nội dung chính bao gồm: Khóa học trình bày nội dung chương 1 của Tin học lớp 7. làm quen với  chương trình bản tính và thực hiện tính toán trên bản tính

- Mục tiêu của khóa học:

+ Giúp các em tìm hiểu về định  nghĩa chương trình bản tính là gì? dữ liệu trong bản tính và thực hiện tính toán trên trang tính...

+ Giúp các em biết được các dạng tính toán cơ bản...

 +Giúp các em biết được khả năng ưu việc tính toán của máy tính. tin học được ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực của xã hội