Môn học có thời lượng 15 tiết.

- Nội dung chính bao gồm: Khóa học trình bày nội dung chương 1 của Tin học lớp 7. làm quen với tin học và máy tính điện tử; chức năng của máy tính

- Mục tiêu của khóa học:

+ Giúp các em tìm hiểu về định  nghĩa thông tin và tin học

+ Giúp các em biết được các dạng thông tin cơ bản, cách biểu diển thông tin trong đời sống con ngườivà cách biểu diển thông tin trong máy tính

 +Giúp các em biết được khả năng ưu việc của máy tính. tin học được ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực của xã hội