Môn học có thời lượng 20 tiết

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quan về công nghệ thông tin và máy tính. Tìm hiểu về hệ điều hành và internet

Mục tiêu của khóa học: Sinh viên biết được lịch sử phát triển của máy tính, làm việc với máy tính, sử dụng máy có kết nối internet