Môn học có thời lượng 15 tiết.

Mục tiêu của khóa học: Cung cấp những kiến thức cơ bản của tin học 6 về soạn thảo văn bản. Hiểu được những khái niệm cơ bản của chương này này. Trên cơ sở đó, học sinh biết vận dụng vào trong làm bài tập tự luận cũng như trắc nghiệm.

Nội dung tóm tắt: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về tin học lớp 6. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các chương trong chương trình tin học 6.