- Thời lượng khóa học 15 tiết

- Mục tiêu khóa học: khóa học sẽ giúp cho người học đọc được những kĩ năng và nội dung kiến thức như sau:

+ học sinh hiểu và nắm rõ mạng thông tin toàn cầu internet

+học sinh hiểu về tổ chức và cách truy cập thông tin internet

+ học sinh hiểu rỏ về thư điện tử 

- Nội dung tổng quát : giới thiểu tổng quát về  mạng thông tin toàn cầu internet và thư điện tử, giúp hiểu rõ hơn về tổ chức và cách truy cập thông tin internet