Môn học có thời lượng 15 tiết

Nội dung chính bao gồm:Giới thiệu tổng quát về môi trường và các nhân tố sinh thái; ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống sinh vật.

- Mục tiêu của khóa học:Giúp các em phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh, giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường và giải thích được sự thích nghi của sinh vật.