Môn học có thời lượng 15 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Khóa học này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản, đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công thức, cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, và một số phản ứng hóa học hữu cơ.

Mục tiêu của khóa học:Cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ. Hiểu và nắm được những công thức phân tử, công thức cấu tao, cấu trúc và các phản ứng của hợp chất hữu cơ. Trên cơ sở đó, học viên biết vận dụng giải một số dạng bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận về phân tử hợp chất hữu cơ.