Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của Quản trị Admin
Thông báo về việc đăng ký và nộp lệ phí mượn sách mang về, sử dụng Internet tại Thư viện năm học 2015-2016
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:30 PM
 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí mượn sách mang về và sử dụng Internet tại Thư viện, nhà trường thông báo đến HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng máy tính, truy cập Internet tại...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(416 từ)
 
Hình của Quản trị Admin
Thời khóa biểu HK I - NH 2015-2016
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:30 PM
 

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2015-2016 và bảng phân bố thời gian tiết học trong các file đính kèm.

File đính kèm:

1. TKB HK1 NH 2015-2016

2. Bảng phân bố thời gian tiết học

 

 
Hình của Quản trị Admin
Danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:28 PM
 

Phòng Kế hoạch-Tài chính thông báo danh sách sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2014-2015 trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Kế hoạch-Tài chính để nhận tiền miễn giảm học phí kể từ ngày 15/8/2015.

File đính kèm: DSSV nhận tiền miễn giảm HP 2014-2015

 

 
Hình của Quản trị Admin
Thông báo xét cấp học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm 2015
Bởi Quản trị Admin - Thứ hai, 17 Tháng tám 2015, 5:27 PM
 

Căn cứ vào Biên bản thoả thuận tài trợ học bổng và tuyển dụng việc làm giữa Công ty Doosan Vina (Doosan Heary Indutries Viet Nam) và trường Đại học Quảng Nam. Nay, Nhà trường thông báo xét trao học bổng và tuyển dụng làm việc tại Công ty Doosan Vina năm học 2015-2016 cho sinh viên trường Đại học ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(590 từ)
 
Hình của Quản trị Admin
Thông báo làm Thẻ Thư viện dành cho SV khóa K11, K12 và K13
Bởi Quản trị Admin - Thứ năm, 28 Tháng tám 2014, 4:48 PM
 

Theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam, bắt đầu từ tháng 09 năm 2014, Học sinh-Sinh viên (HS-SV) không thuê giáo trình, sách giáo khoa mang về và làm thẻ Internet như trước đây. Nếu HS-SV có nhu cầu mượn giáo trình, sách giáo khoa mang về và sử dụng...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(258 từ)
 

Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Môn học có thời lượng 30 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: giáo viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò giáo viên), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò sinh viên).

- Số tín chỉ: 03 (45 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

Môn học có thời lượng 30 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: giáo viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò giáo viên), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò sinh viên).

- Thời lượng: 2 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp kỹ nghệ phần mềm cho phép mô hình hóa hệ thống như một sự tương tác giữa các đối tượng trong đó. Môn học giới thiệu các khái niệm về mô hình hóa hướng đối tượng; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và các biểu đồ của nó để biểu diễn các khung nhìn khác nhau của hệ thống; giới thiệu phương pháp, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, đặc biệt là thông qua việc mô hình hóa hệ thống với UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hóa Rational Rose.

- Mục tiêu của môn học:

+ Sinh viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về mô hình hóa hướng đối tượng. 

+ Sinh viên đạt được những kỹ năng phân tích và thiết hế hệ thống hướng đối tượng để có thể vận dụng vào thiết kế các hệ thống ứng dụng trong thực tế. 

+ Sinh viên hiểu và nắm được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và vận dụng thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua việc xây dựng được các biểu đồ UML. 

+ SV sử dụng được công cụ Rational Rose để mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng.

Môn học có thời lượng 15 tiết.

Nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống Hỗ trợ dạy và học của nhà trường; Hướng dẫn sử dụng Hệ thống với vai trò là giáo viên và với vai trò sinh viên.

Mục tiêu của khóa học: sinh viên sử dụng được Hệ thống, tạo và quản lý tốt khóa học do mình xây dựng trên Hệ thống (với vai trò người dạy), ghi danh và tham gia học tập trong khóa học do giáo viên khác trong nhóm xây dựng (với vai trò người học).

- Số tín chỉ: 03 (45 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Số tín chỉ: 02 (30 tiết)

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Thời lượng: 3 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trình bày các phương pháp luận cũng như là các công cụ để tiến hành phân tích và thiết kế (PTTK) một hệ thống thông tin (HTTT), cụ thể là các phương pháp PTTK kinh điển (hướng cấu trúc). Học phần đặc biệt chú trọng đến HTTT quản lý và giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT). Đối với thành phần dữ liệu, do đã được học trong học phần Cơ sở dữ liệu nên học phần này không đi sâu vào các vấn đề liên quan đến lý thuyết CSDL. Các vấn đề đặt ra cho công việc phân tích thiết kế thành phần xử lý được trình bày đầy đủ.

- Mục tiêu:

  • Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý.
  • Có kiến thức về phư­ơng pháp phân tích một hệ thống thông tin, đặc biệt là phương pháp hướng cấu trúc và có thể áp dụng để giải quyết các bài toán trong thực tế.

- Số tín chỉ: 03

- Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản của công nghệ phần mềm. Hiểu và nắm được những công việc trong qui trình phát triển phần mềm một cách hiệu quả mang tính công nghiệp và hiểu được những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, sinh viên biết vận dụng vào trong bài tập nhóm: quy trình làm phần mềm, minh họa nguyên lý và kỹ thuật, sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bắt đầu với việc trình bày các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công đoạn của một quá trình để phát triển phần mềm từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án.

- Thời lượng: 2 tín chỉ, dành cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Nội dung chính: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng là một phương pháp kỹ nghệ phần mềm cho phép mô hình hóa hệ thống như một sự tương tác giữa các đối tượng trong đó. Môn học giới thiệu các khái niệm về mô hình hóa hướng đối tượng; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và các biểu đồ của nó để biểu diễn các khung nhìn khác nhau của hệ thống; giới thiệu phương pháp, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, đặc biệt là thông qua việc mô hình hóa hệ thống với UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hóa Rational Rose.

- Mục tiêu của môn học:

+ Sinh viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về mô hình hóa hướng đối tượng. 

+ Sinh viên đạt được những kỹ năng phân tích và thiết hế hệ thống hướng đối tượng để có thể vận dụng vào thiết kế các hệ thống ứng dụng trong thực tế. 

+ Sinh viên hiểu và nắm được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và vận dụng thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua việc xây dựng được các biểu đồ UML. 

+ SV sử dụng được công cụ Rational Rose để mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng.